Skip to main content

पांच कुबेर देव धन प्राप्ति मंत्र

पांच कुबेर देव धन प्राप्ति मंत्र :

कुबेर देव प्राचीन दिव्य मंत्र

ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये
धन धान्य समृद्धिं मे देहि दापय दापय स्वाहा।।

कुबेर देव बीज मंत्र

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं :।

कुबेर देव विलक्षण सिद्ध मंत्र

मनुजवाह्य विमानवरस्थितं गुरुडरत्नानिभं निधिनाकम।
शिव संख युक्तादिवि भूषित वरगदे दध गतं भजतांदलम।।

कुबेर देव अष्टाक्षर मंत्र

ॐ वैश्रवणाय स्वाहा:

कुबेर षोडशाक्षर मंत्र

ॐ श्री ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नम:।